AK-Servis s. r. o. - Služby v PO

- novelizací zákona ČNR č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci,se již v roce 2001 změnily, popřípadě upravily povinnosti podnikajících právnických i fyzických osob v oblasti požární prevence.

Nabízíme Vám proto kompletní služby v oboru požární prevence :

- nezávislá kontrola stávající Dokumentace požární ochrany
- vypracování nebo na základě dříve provedeného auditu doplnění Dokumentace požární ochrany, která obsahuje :

 1. dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím
 2. posouzení požárního nebezpečí
 3. stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
 4. požární řád
 5. požární poplachové směrnice
 6. požární evakuační plán
 7. dokumentace zdolávání požárů
 8. řád ohlašovny požárů
 9. tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
 10. dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
 11. požární kniha
 12. dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, popřípadě požární hlídky

Součástí dokumentace požární ochrany je také další dokumentace, například požárně bezpečnostní řešení, bezpečnostní dokumentace, jakož i doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností:

 • dále zajišťujeme vyhodnocení potřebných věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, jejich evidenci a zajišťování periodických kontrol včetně údržby.
 • průběžnou evidenci termínů periodických kontrol strojního zařízení, nářadí, revize elektro a věcných prostředků PO, které případně také zajistíme.
 • průběžné sledování termínů školení vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců, odborné přípravy preventivní požární hlídky a jejich proškolení.
 • průběžné konzultace s vedoucími pracovníky o povinnostech vyplývajících z dokumentace PO, která je po schválení statutárním zástupcem pro všechny pracovníky závazná.
 • jednání s orgány státní správy v oblasti PO nebo poskytovat k jednáním konzultace.

Dokumentace ke stažení:

Zobrazit jako: katalog | tabulka
Košík je prázdný

+420 777 217 345


AK servis s.r.o.
Vítěná 249
403 22 Ústí nad Labem